Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy định

Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG LẦN HAI2 Nội dung tư vấn về thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai3      1. Thụ lý giải quyết khiếu nại […]

Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy định
Đánh giá bài viết

THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG LẦN HAI

Kiến thức của bạn:

  • Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     1. Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     Điều 27 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai như sau:

     Thứ nhất: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 20 của Luật này mà khiếu nại ln đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

     Thứ hai: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.

     Thứ ba: Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo cho người khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều này, người giải quyết khiếu nại ln hai phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

     Thứ tư: Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai

Thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     2. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

     Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lao động lần hai như sau:

     Thứ nhất: Thời hạn giải quyết khiếu nại ln hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

     Thứ hai: Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

      3. Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai

      Điều 30 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về kiểm tra, xác minh khiếu nại lao động lần hai như sau:

      Thứ nhất: Trong thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này, người giải quyết khiếu nại lần hai tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại. Việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định này.

      Thứ hai: Ngoài quyền và nghĩa vụ của người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này, người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai có quyền, nghĩa vụ yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại; giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thụ lý giải quyết khiếu nại lao động lần hai, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.