Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tếĐánh giá bài viết THÔNG TƯ 14/2016/TT-BYT BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI […]

Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Đánh giá bài viết

THÔNG TƯ 14/2016/TT-BYT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sa đi, b sung một s Điều ca Luật bảo hiểm y tế s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 cChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Qun lý Km, cha bệnh, Vụ trưng Vụ Sức khe Bà mẹ và Trẻ em, Vụ trưng Vụ Bo hiểm y tế,

Bộ trưng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chi Tiết thi hành một s Điều ca Luật bo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Danh Mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

2. Việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy gim khả năng lao động đ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân.

3. Việc cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận ngh dưỡng thai, giấy xác nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo him xã hội.

4. Danh Mục bệnh cần cha trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 14/2016/TT-BYT

Thông tư 14/2016/TT-BYT

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

2. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này đang bảo lưu thời gian đóng bảo him xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Người đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ tử tuất là thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động đó đã chết (sau đây gọi tắt là thân nhân người lao động).

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về luật lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.