Tải thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Tải mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP, cụ thể:

TẢI MẪU THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

    Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1) 

Số:…../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                ………, ngày…… tháng …… năm……

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: (4) ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………….…………; số fax:……………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………….…… (nếu có)

Tòa án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày

……. tháng ….. năm……….. của(5)………………………………………………………………..

nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử

qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) ngày…. tháng….. năm……………………….

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Tòa án nhân dân…………………………………… đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện và nhận thấy

đơn khởi kiện của(6) ……………………………………….. chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 189

của Bộ luật tố tụng dân sự

Căn cứ khoản 4 Điều 189, điểm a khoản 3 Điều 191 và Điều 193 của Bộ luật tố tụng dân sự,

Tòa án nhân dân ……… yêu cầu(7)……………………….. sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, cụ thể:(8)……………………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………

Trong thời hạn(9) ……….. ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu(10)…………….

không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì Tòa án nhân dân sẽ trả lại ………………….(11)

đơn khởi kiện.

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

 (2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của  người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

 (5), (6), (7), (10) và (11) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(8) Ghi nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

(9) Ghi thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng.

>>> Tải mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Liên kết tham khảo: