Tải nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Tải nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND. Nghị quyết là nghị quyết do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức thu lệ phí cấp mới

 NGHỊ QUYẾT 12/2019/NQ-HĐND

      Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND là nghị quyết do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP MI (ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU TI VIT NAM) GIẤY ĐĂNG KÝ KÈM THEO BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GII ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

(Ngày 06 tháng 10 năm 2019)

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn một s điu của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định v đăng ký xe;

Căn cứ Thông tư s 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí lệ phí đăng ký, cp bin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Xét Tờ trình s 3490/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển s phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh; Báo cáo thm tra s: 552/BC-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Mức thu:

Đơn vị tính: đng/lần/xe

Số TT

Chỉ tiêu

Mức thu

1

Ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo điểm 2 mục này

500.000

2

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

20.000.000

3

Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời

200.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

 

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

1.000.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng

2.000.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

4.000.000

Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

>>Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về nghị quyết 12/2019/NQ-HĐNDquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí gọi 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                       Chuyên viên: Hoài Thương