Tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

MẪU VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KHIẾU NẠI

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Mẫu về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại tại mẫu số 09-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

……………(3)…………….

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ……………………………………………(4)…………………………………………… ;

Xét đề nghị của ………………………………….(5)……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định …………………….(6)…………………..

Lý do tạm đình chỉ:

…………………………………………………(7)………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian tạm đình chỉ kể từ … giờ … ngày …/…/… đến khi có quyết định hủy bỏ Quyết định này.

Điều 2. …(8)…, …(9)… và …(10)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định tạm đình chỉ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

 tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Hướng dẫn kê khai mẫu đơn:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(6) Ghi rõ tên, số, ngày tháng năm, người ký quyết định hành chính bị tạm đình chỉ việc thi hành.

(7) Lý do, căn cứ ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(8) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ban hành quyết định hành chính bị tạm đình chỉ thi hành.

(9) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định tạm đình chỉ.

(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

      Bạn có thể tải mẫu về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại tại:

      >>>>>Mẫu về việc tạm đình chỉ về việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

   Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

     + Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về luật xử lý vi phạm hành chính. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

     + Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về luật xử lý vi phạm hành chính qua số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033

   + Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về luật xử lý vi phạm hành chính tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng ./.                         

5/5 - (1 bình chọn)