Tải mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

Tải mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH 

   Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại tại mẫu 10-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

……………..(3)…………….

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ………………………………………………..(4)……………………………………….. ;

Xét đề nghị của ………………………………………(5)………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại số … ngày … tháng … năm … của ……………..(6)…………………………………………………………………………………………..

Lý do của việc hủy bỏ: ………………………………(7)……………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. …(8)…, …(9)… và …(10)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

   Hướng dẫn ghi mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(3) Chức danh của người ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham mưu đề xuất ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định hành chính bị khiếu nại.

(6) Số, ngày, tháng, năm ban hành, thẩm quyền ký quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(7) Nêu rõ lý do, căn cứ của việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(8) Chức danh của người ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(9) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.

(10) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

     Bạn có thể tải mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính tại:

    >>>>> Mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ về việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

    Trên đây là mẫu hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: