Tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật

Tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh...

MẪU VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

   Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tại mẫu 12-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

………………….(3)………………..

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại (nếu có);

Xét đề nghị của …………………………………………(4)……………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông (bà) ………………..(5)………………….. ,

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ……………………………(6)…………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Khiếu nại về việc …(7)… và đã được thụ lý ngày… tháng … năm …

Lý do đình chỉ: ………………………………………………………….(8)…………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. …(5)…và …(9)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Người ra quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

  2. Hướng dẫn viết mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(3) Chức danh của người ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(5) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(6) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(7) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(8) Nêu rõ lý do của việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

(9) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

    Bạn có thể tải mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại tại:

    >>>>> Mẫu đình chỉ giải quyết khiếu nại

   Trên đây là mẫu về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại trong hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: