Tải mẫu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng

Tải mẫu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH....

MẪU VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ KHẤU TRỪ TIỀN TỪ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng tại mẫu số 12:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:           /QĐ-BHXH

………….., ngày…. tháng… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………..1;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………ngày ……/……/…  của………..2;

Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

Tôi:……………………………………………………………………….Chức vụ:……………………………….

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại……….để nộp vào quỹ BHXH, BHYT đối với ông (bà)/tổ chức……………………………………………………..

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):……..

– Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:……….. Do:…………….. Cấp ngày ……/……/………  Nơi cấp:………………………………

Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền khấu trừ:…………………………………………(bằng chữ…………………………………………).

Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, ông (bà) Giám đốc … 3 nơi ông (bà)/tổ chức … mở tài khoản tiền gửi có trách nhiệm trích chuyển số tiền nêu tại Điều 1 Quyết định này từ tài khoản của ông (bà)/tổ chức … để nộp vào quỹ BHXH, BHYT theo tài khoản số………mở tại……………………………………….

Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên chịu trách nhiệm chi trả.

Sau khi trích nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước, ……. 4 có trách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ chuyển tiền cho các cá nhân/tổ chức và cơ quan có liên quan để ghi sổ kế toán và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà)/tổ chức……….và………………..3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

 Lưu: VT, …

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng

Áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng

   Hướng dẫn ghi mẫu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.

1 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan.

2 Người ra quyết định.

3 Tên Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi đối tượng bị cưỡng chế mở tài khoản.

4 Tên cá nhân/tổ chức là đối tượng bị cưỡng chế.

   Bạn có thể tải mẫu về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng tại:

    >>>>> Về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế và khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng

      Để được tư vấn chi tiết về áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo