Tải mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Tải mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP, cụ thể: THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Mẫu số 29-DS thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……. (1)

Số:…../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            …….., ngày…… tháng …… năm ……….

 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

 

Kính gửi:(2)…………………………………………………………….…….

Địa chỉ: (3) ……………………………………………………..………..

Nơi làm việc: (4) ……………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………; số fax: ………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………..…………………..…… (nếu có)

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải

quyết của Toà án nhân dân…………. và người khởi kiện thuộc trường hợp phải

nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 146 và khoản 1, khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Tòa án nhân dân………………………thông báo cho:(5) ……………..biết.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở Cơ

quan thi hành án dân sự ………………………………………………..………,

địa chỉ:…………………………………………..để nộp số tiền tạm ứng án phí

dân sự sơ thẩm là: ………………..(bằng chữ: ………………………………) và nộp

cho Tòa án nhân dân……………biên lai thu tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

          Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu ……..(6)

không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng,

thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho ………..(7) theo quy định tại điểm d khoản 1

Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự.                                                                                                                                                

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Hướng dẫn sử dụng mẫu số thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5), (6) và (7) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

>>> Tải mẫu  thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Liên kết tham khảo: