Tải mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

      Bạn đang tìm mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Bạn đang chưa biết kê khai mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục như thế nào... Bài viết dưới đây Luật Toàn Quốc tư vấn cho bạn toàn bộ những vướng mắc nêu trên.

Mẫu số 13/GDTX ban hành kèm theo
Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ……………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ biên bản cuộc họp số:       /BB-……….. ngày   /   /      về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (ghi rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó và điều khoản, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an (4) ………………………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Hội đồng nhân dân(4);
– Gia đình người có tên tại Điều 1;
– Cơ quan, tổ chức có liên quan;
– Lưu UBND (VT; …….).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  >>> Tải mẫu quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn kê khai quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn.

Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

+ Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

vote