Tải mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm

Tải mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm và hướng dẫn sử dụng quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm cụ thể như sau:

MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN SƠ THẨM  

 

     Mẫu số 53-DS mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN  DÂN……….(1)

Số:…../…../QĐ-SCBSBA (2)

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           ……, ngày…… tháng …… năm……

 

 

 

       

QUYẾT ĐỊNH

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN SƠ THẨM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………

Căn cứ vào Điều 268 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét cần sửa chữa, bổ sung bản án do(3)……………………………………… trong bản án số(4)…/…/DSST- … ngày…tháng…năm…của Toà án nhân dân(5)………………………………………………………………………..

đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về(6)……………………………………………….., giữa:

Nguyên đơn: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Bị đơn:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                    

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Sửa chữa, bổ sung Bản án số   …/…/DSST- … ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…………………………………………….. như sau:

Tại dòng thứ… từ…, trang…của bản án đã ghi:(7) “………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..”

Nay sửa chữa, bổ sung như sau:(8)“…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….”

 

 Nơi nhận:

– Đương sự;

– Cơ quan, tổ chức khởi kiện (nếu có);

– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

– Cơ quan thi hành án cùng cấp;

– Lưu hồ sơ tại Tòa án.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA(9)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm: 

(1) Ghi tên Toà án nhân dân đã xét xử sơ thẩm và ra bản án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ban hành Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (ví dụ: Số: 10/2017/QĐ-SCBA).

(3) Tuy từng trường hợp mà ghi cụ thể “lỗi rõ ràng về chính tả”, “nhầm lẫn về số liệu” hoặc “tính toán sai”.

(4) Ghi số bản án và ngày tháng năm ra bản án (ví dụ: Số:15/2017/DSST-KDTM ngày 20-4-2017).

(5) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

(6) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cần xác định tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết được quy định tại Điều, khoản nào của Bộ luật tố tụng dân sự, để ghi vào phần trích yếu của bản án (ví dụ: Tranh chấp mà Tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân”).

 (7) Trích lại nguyên văn phần bản án phát hiện có sai sót cần sửa chữa, bổ sung.

(8) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

(9) Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phối hợp hợp với các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử đã tuyên bản án đó phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án. Nếu Thẩm phán đã xét xét xử vụ án đó không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại Tòa án đã ra bản án đó thì Chánh án Tòa án phải thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án.

>>> Tải mẫu quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm

Liên kết tham khảo: