Tải mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính mới nhất

Tải mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Căn cứ theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều...

MẪU QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI HẠN TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Căn cứ theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính được quy định tại mẫu số 17:

CƠ QUAN (1) 
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …../QĐ-KDTHTGN

(2)…………., ngày …. tháng …. năm……

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

Căn cứ Điều 122, khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 102 Luật hải quan;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ………………./QĐ-TGN ngày …../……/………..của(3)             ;

Căn cứ Quyết định về việc giaquyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số …./QĐ-GQTG ngày …../……/………(nếu có),

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (4)…………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: ………………………………………Giới tính: …………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:….…/../………………….. Quốc tịch: ……………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………….. ..; ngày cấp:……/……../………….. ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha/mẹ hoặc người giám hộ**:…………………………………………………………….

2. Đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ theo Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số …./QĐ-TGN ngày …./.…/…… của (3)…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

có thời hạn tạm giữ là …. giờ …. phút, kể từ …. giờ …. phút ngày …./…./……………

3. Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ (5):…………………………………………………………………..

4. Thời hạn kéo dài là …. giờ …. phút, từ …. giờ …. phút ngày…../……/………

5. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho (6) ……………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà) (7) …………………………………..có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (8) ………………………………………………………………….. để tổ chc thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

kéo dài thời hạn tạm giữ người

kéo dài thời hạn tạm giữ người

 

* Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật hải quan).

** Ghi họ và tên cha/mẹ hoặc người giám hộ đối với trường hợp người bị kéo dài thời hạn tạm giữ là người chưa thành niên.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức ca Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ lý do kéo dài thời gian tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể.

(6) Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ thân nhân hoặc tên, địa chỉ cơ quan nơi làm việc hoặc học tập của người bị kéo dài thời hạn tạm giữ (người ra quyết định tạm giữ hỏi và theo yêu cầu của người bị tạm giữ).

(7) Ghi họ và tên của cá nhân bị kéo dàthời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

     Bạn có thể tải mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính tại:

     >>>>> Kéo dài về thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

   Trên đây là mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo