Tải mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 959/2016/QĐ-BHXH

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 959/2016/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

BẢO HIM XàHỘI VIỆT NAM
——-
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

     

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

                     Kính gửi: ……………………………………………………………….

Số định danh: …………………

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: ……………………………………………………………………………………………

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………………………………..

[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………….

[04]. Địa chỉ trụ sở……………………………………………………………………………………………………………..

[05]. Loại hình đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………….

[06]. Số điện thoại ………………………………..……. [07]. Địa chỉ email ………………………………………………

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………

[08.1]. Số: …………………………………….……..; [08.2]. Nơi cấp: ……………………………………………………..

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[09.1]. Họ và tên ……………………………………………………………………………………………………………….

[09.2]. Ngày tháng năm sinh …………………….…………. [09.3]. Giới tính ………………………………………..

[09.4]. Quốc tịch ……………………..……… [09.5]. Số CMT/hộ chiếu ……………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý. □ [10.2]. 6 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

[12]. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………., ngày … tháng …. năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Liên kết tham khảo