Tải mẫu hợp đồng mua sắm đối

Tải mẫu hợp đồng mua sắm đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp số 05b/TSC-MSTT ban hành tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP

     Mẫu hợp đồng mua sắm

Chính sách của nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài sản công được quy định như sau:

1. Nhà nước có chính sách đầu tư, khai thác và bảo vệ tài sản công.

2. Nhà nước thực hiện hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm nguồn nhân lực và tài chính phục vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện:

a) Đầu tư vốn, khoa học và công nghệ để phát triển tài sản công và hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật;

b) Nhận chuyển giao quyền đầu tư, khai thác hoặc thuê quyền khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp dịch vụ về tài sản công theo quy định của pháp luật.

Việc mua sắm tài sản công thông qua hình thức ký hợp đồng trực tiếp phải được tuân thủ theo Theo nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017, nghị định của chính phủ; mẫu hợp đồng là mẫu số 05b/TSC-MSTT ban hành kèm theo nghị định 151/2017/NĐ-CP

 

Mẫu số 05b/TSC-MSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

 

HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN

Số: ………

(Áp dụng cho trường hợp mua sắm theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp)

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu….

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……., tại ……………….., chúng tôi gồm có:

I. Nhà thầu cung cấp tài sản:

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………….. ngày ……………… do ………………… cấp.

Quyết định thành lập số: ………………………………….. ngày ………………… của……………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………..

Đại diện bởi: ………………………………….., chức vụ……………

II. Đơn vị mua sắm tập trung:

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập số: ……………………….. ngày ………………… của …………………………………………………………….

Mã số quan hệ với NSNN: ……………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

Đại diện bởi: ……………………………….., chức vụ ………………

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua sắm tài sản với các nội dung như sau:

Điều 1. Chủng loại, số lượng tài sản

1. Chủng loại tài sản mua sắm.

2. Số lượng tài sản mua sắm.

Điều 2. Giá bán tài sản

Giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng.

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán

2. Thời hạn thanh toán

Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản

1. Thời gian giao, nhận tài sản

2. Địa điểm giao, nhận tài sản.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản:

a) Quyền và nghĩa vụ bảo hành, bảo trì tài sản.

b) Quyền và nghĩa vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài sản (nếu có).

c) Quyền và nghĩa vụ khác.

2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị mua sắm tập trung.

3. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Điều 6. Chế độ xử phạt do vi phạm hợp đồng

Hợp đồng này được làm thành…. bản có giá trị pháp lý như nhau: Đơn vị mua sắm tập trung, nhà thầu cung cấp tài sản (mỗi bên giữ 02 bản); gửi 01 bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản./.

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CUNG CẤP TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
MUA SẮM TẬP TRUNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu hợp đồng mua sắm đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu hợp đồng mua sắm đối với trường hợp mua sắm theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.