Tải mẫu biên bản họp hội đồng xác nhận người có công

Tải mẫu biên bản họp hội đồng xác nhận người có công: Hôm nay, ngày…..tháng……năm…….., tại ………Hội đồng xác nhận người có công ………………………

TẢI MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG

Thông tư liên tịch 28/2013 TTLT-BLĐTBXH-BQP ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG

Hôm nay, ngày…..tháng……năm…….., tại …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng xác nhận người có công ……………………… tổ chức cuộc họp đề nghị xác nhận người có công,

A. Thành phần dự họp:

1. Họ và tên ………………………. chức danh …………… Chủ tịch Hội đồng

2. Họ và tên ………………………. chức danh ……………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Nội dung: Xem xét đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với:

Ông (bà):…………………………. Năm sinh……………………………………………………………………………………

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………………………….

Trú quán: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tham gia cách mạng ngày…..tháng…..năm………………………………………………………………………………….

Hy sinh ngày…..tháng…..năm…………………………………………………………………………………………………….

Cấp bậc chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Đơn vị, cơ quan khi hy sinh: ………………………………………………………………………………………………..

Nơi hy sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Trường hp hy sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Các ý kiến tham gia: …………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả đề nghị của Hội đồng:

Số thành viên nhất trí:                           (tỷ lệ:       )

Số thành viên không nhất trí:                 (tỷ lệ:       )

C. Kết lun

Trường hợp của các ông (bà) ……………… đủ điều kiện xác nhận liệt , đnghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận./.

 

CÁC THÀNH VIÊN
Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Ký, đóng dấu

>>> Tải mẫu Biên bản họp hội đồng người có công với cách mạng

Liên kết tham khảo: