Tải mẫu báo cáo kết quả thanh tra của cơ quan bảo hiểm xã hội

Tải mẫu báo cáo kết quả thanh tra của cơ quan bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng....

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu báo cáo kết quả thanh tra được quy định tại mẫu số 02/BC-TT:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

…………, ngày …. tháng …. năm …..

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA

Kính gửi:……………………………………………………….1

– Người thực hiện thanh tra:……………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị thanh tra:…………………………………………………………………………………………………..

– Nội dung được phân công:……………………………………………………………………………………2

– Thời gian thực hiện thanh tra:…………………………………………………………………………………

Quá trình thanh tra đã làm việc với……….3 và tiến hành thanh tra………..4

Sau đây là kết quả thanh tra:

………………………………………………………………………………………………………5

Nhận xét về những nội dung đã tiến hành thanh tra

………………………………………………………………………………………………………6

Đề xuất các biện pháp xử lý

………………………………………………………………………………………………………7

Những ý kiến giải trình của…………………………………………………………………………………….3

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về ………………..2 xin trình …………1 xem xét, chỉ đạo./.

 

Người viết báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả thanh tra

Báo cáo kết quả thanh tra

Hướng dẫn ghi mẫu báo cáo kết quả thanh tra

1 Trưởng đoàn (Phó trưởng đoàn hoặc người quản lý trực tiếp).

2 Nêu vắn tắt nội dung được giao.

3 Cá nhân, tổ chức làm việc với thành viên Đoàn thanh tra.

4 Hồ sơ, tài liệu của cá nhân, tổ chức cung cấp theo yêu cầu của thành viên.

5 Kết quả, số liệu thanh tra.

6 Những đánh giá nhận xét của thành viên sau khi thanh tra hồ sơ, tài liệu.

7 Các đề xuất của thành viên thực hiện thanh tra.

     Bạn có thể tải mẫu báo cáo kết quả thanh tra tại:

     >>>>> Mẫu báo cáo về kết quả thanh tra

     Để được tư vấn vấn chi tiết về báo cáo kết quả thanh tra, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo