• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN: Căn cứ theo điều 27 Nghị định 166/2016 quy định về đăng ký sử dụng dịch vụ I - VAN...

 • Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN
 • giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN
 • Tin tức tổng hợp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

SỬ DỤNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THÔNG QUA TỔ CHỨC I - VAN

Kiến thức của bạn:

    Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN được quy định như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

   1. Quy định về sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN

    Thứ nhất, đăng ký sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN

    Căn cứ theo điều 27 Nghị định 166/2016 quy định về đăng ký sử dụng dịch vụ I - VAN:

    Điều 27. Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội."

    Vậy doanh nghiệp bạn muốn đăng ký phương thức giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN  cần lập tờ khai theo mẫu số 04/ĐK-GD và gửi bản điện tử đến cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội hoặc gửi bản giấy đến bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời hạn 3 ngày, bảo hiểm xã hội gửi thông báo xác nhận đến tổ chức I -VAN và trong thời hạn 2 giờ kể từ khi nhận được thông báo tổ chức I - VAN gửi thông báo cho doanh nghiệp để tham gia bảo hiểm xã hội.

   Thứ hai, thay đổi bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN.

   Căn cứ theo điều 28 Nghị định 166/2016 quy định:

   Điều 28. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

"1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổ chức I-VAN; Tổ chức I-VAN chuyển đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Điều 29 và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này."

     Vậy khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN thì doanh nghiệp lập hồ sơ theo mẫu 05/SĐ- IVAN, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai, cơ quan bảo hiểm gửi thông báo xác nhận đến tổ chức I - VAN, trong thời hạn 2 giờ, kể từ khi nhận được thông báo tổ chức I - VAN gửi thông báo xác nhận cho doanh nghiệp về vấn đề này. [caption id="attachment_38808" align="aligncenter" width="447"]giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN Giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN[/caption]

  2. Đăng ký ngừng sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN 

   Căn cứ theo điều 29 Nghị định 166/2016 quy định về đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I - VAN

   Điều 29. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN phải lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN; Tổ chức I-VAN chuyển đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ.

3. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Kể từ thời điểm nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy."

    Vậy khi doanh nghiệp bạn muốn ngừng sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN thì phải lập tờ khai theo mẫu 06/NG - IVAN, gửi bản điện tử đến tổ chức I - VAN, tổ chức I - VAN gửi thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi doanh nghiệp ngừng sử dụng dịch vụ thì sẽ chuyển sang làm thủ tục bằng hồ sơ giấy.

  3. Nộp hồ sơ sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN.

   Căn cứ theo điều 30 Nghị định 166/2016 quy định về nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua tổ chức I - VAN:

   Điều 30. Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Tổ chức I-VAN

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách sau:

a) Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của Tổ chức I-VAN và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN;

b) Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN.

2. Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Tổ chức I-VAN thực hiện việc gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời hạn 02 giờ."

   Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Tổ chức I-VAN chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động kể từ thời điểm Tổ chức I-VAN xác nhận nộp hồ sơ.

   Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội

   Lợi ích của nộp bảo hiểm xã hội điện tử

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về Sử dụng giao dịch điện tử thông qua tổ chức I - VAN. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178