• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo điều 22 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký sử dụng phương thức giao dịch...

 • Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội
 • giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:

   Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

  1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội.

   Thứ nhất, đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội

   Căn cứ theo điều 22 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội:

   Điều 22. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do."

    Vậy doanh nghiệp bạn muốn đăng ký phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội cần lập tờ khai theo mẫu số 01/ĐK-GD và gửi bản điện tử đến cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội hoặc gửi bản giấy đến bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời hạn 3 ngày doanh nghiệp bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tài khoản.

  Thứ hai, thay đổi bổ sung đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội.

  Căn cứ theo điều 23 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định:

   Điều 23. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

"1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin về Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội."

     Khi thay đổi thông tin hay muốn bổ sung thông tin trong giao dịch điện tử về lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp bạn lập tờ khai theo mẫu 02/SĐ-GD. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận tờ khai, cơ quan bảo hiểm gửi thông báo xác nhận về vấn đề này. [caption id="attachment_38746" align="aligncenter" width="340"]giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội Giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội[/caption]

  2. Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội.

    Căn cứ theo điều 24 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội:

    Điều 24. Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03/NG-GD tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

3. Kể từ thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giấy theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng lại phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này."

    Doanh nghiệp bạn muốn ngừng giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội, thì lập tờ khai theo mẫu 03/NG-GD gửi đến cổng thông tin của bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, cơ quan bảo hiểm gửi thông báo xác nhận về vấn đề này. 

  3. Nộp hồ sơ sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội.

    Căn cứ theo điều 25 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về nộp hồ sơ để sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội:

    Điều 25. Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

"1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách sau:

a) Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội."

   Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Lợi ích của nộp bảo hiểm xã hội điện tử

     Tư vấn và hỗ trợ dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về Phương thức giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 •   Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500      
 •  Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 •  Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178