Phân chia di sản thừa kế 2020 như thế nào?

Phân chia di sản thừa kế 2020 như thế nào? Phân chia di sản khi hưởng thừa kế theo di chúc và phân chia di sản khi hưởng thừa kế theo pháp luật

PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 2020

Câu hỏi của bạn về phân chia di sản thừa kế 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thực hiện phân chia di sản thừa kế 2019 như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về phân chia di sản thừa kế 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phân chia di sản thừa kế 2020; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân chia di sản thừa kế 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về phân chia di sản thừa kế 2020

2. Nội dung tư vấn về phân chia di sản thừa kế 2020

     Hiện nay, có hai hình thức hưởng di sản thừa kế; tương ứng sẽ có những cách thức phân chia di sản thừa kế khác nhau. Cụ thể như sau:

2.1. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

     Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

     “Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

     1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

     3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”

     Như vậy, nếu hưởng di sản theo di chúc thì thứ tự phân chia theo ý chí của người để lại di chúc trước. Nếu còn di sản thì phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ được thực hiện phân chia theo pháp luật.

phân chia di sản thừa kế 2019

phân chia di sản thừa kế 2020

     “Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

     1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

     a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

     b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

     2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

     Nếu những người được quy định tại khoản 1 điều 644 bộ luật dân sự 2015 mà không có tên trong di chúc hoặc có tên nhưng lại được chia ít hơn 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật thì những người đó phải được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

     Tóm lại, đối với việc phân chia di sản theo di chúc thì thứ tự thực hiện phân chia như sau:

  • Phân chia theo nội dung di chúc
  • Phân chia cho trường hợp thuộc điều 644 Bộ luật dân sự 2015
  • Phân chia theo pháp luật (nếu còn di sản)

2.2. Phân chia di sản theo pháp luật

     Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

     “Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

     1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

     a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

     b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

     c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

     2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

     3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

     “Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật

     1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

     2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

     “Điều 652. Thừa kế thế vị

     Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

     Như vậy, việc phân chia di sản theo pháp luật được thực hiện phân chia theo hàng thừa kế. Phân chia từ hàng thừa kế thứ nhất. Nếu hàng thừa kế thứ nhất không còn ai thì mới thực hiện phân chia theo hàng thừa kế thứ hai. Những người trong cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng di sản bằng nhau.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phân chia di sản thừa kế 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.