Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ2 Câu hỏi của bạn về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ:3 Câu […]

Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Đánh giá bài viết

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

Câu hỏi của bạn về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nội nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ:

2. Nội dung tư vấn về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ:

     Điều 13 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong quản lý sử dụng tài sản công như sau:

2.1 Trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết về quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo thẩm quyền.

2.2 Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý tài sản công theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý tài sản công.

2.3 Quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao; thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật này; xử lý tài sản công; công cụ tài chính quản lý rủi ro đối với tài sản công; xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước; sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức.

Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ

Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ

2.4 Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định:

  • Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Giao, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng; phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng;
  • Sử dụng tài sản công để tham gia dự án theo hình thức đối tác công tư; sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao;
  • Xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản; phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
  • Mua sắm, thuê, phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước.

2.5 Tổ chức thực hiện việc bảo vệ, điều tra, khảo sát, lập kế hoạch khai thác và xử lý đối với tài sản công chưa giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đối tượng khác quản lý theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2.6 Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo yêu cầu của Quốc hội.

2.7 Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về tài sản công, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

2.8 Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong quản lý, sử dụng tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.