Mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản

Tải mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản số 06/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017

     Mẫu biên bản nghiệm thu 

     Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sáchdự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác. Mọi tài sản công đều phải được quản lý, sử dụng theo quy định:

  • Mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
  • Tài sản công do Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hoả hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Tài sản công là tài nguyên phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ, khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
  • Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.
  • Việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải tuân theo cơ chế thị trường, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
  • Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
  • Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Khi tiến hành mua bán tài sản công theo quy định pháp luật, việc bàn giao/giao nhận tài sản cần phải được xác lập thông qua biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản được sử dụng là tài sản công. Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản số 06/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Mẫu số 06/TSC-MSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thỏa thuận khung số…. ký ngày… tháng… năm giữa (tên nhà thầu cung cấp tài sản) và (tên đơn vị mua sắm tập trung)1;

Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số ……… ký ngày… tháng… năm ….. giữa (tên đơn vị mua sắm tập trung) và (tên nhà thầu cung cấp tài sản);

Hôm nay, ngày… tháng… năm ….., tại ………., chúng tôi gồm có:

I. Đại diện nhà thầu cung cấp tài sản (bên giao):

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

II. Đại diện đơn vị mua sắm tập trung2:

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

III. Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (bên nhận):

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Ông (Bà): ……………………….. Chức vụ: ……………………………………………………

Thống nhất thực hiện nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận tài sản như sau:

1. Tài sản thực hiện bàn giao, tiếp nhận:

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Giá mua (đồng)

Thành tiền (đồng)

Hiện trạng tài sản bàn giao

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ về tài sản bàn giao, tiếp nhận: …………………………………………………

3. Ý kiến của các bên giao, bên nhận (nếu có): ………………………………………..

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CUNG CẤP TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
MUA SẮM TẬP TRUNG(2)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng tải mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản:

1 Được áp dụng trong trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung.

2 Được áp dụng trong trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

 >>> Tải mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.