Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản: hướng dẫn sử dụng: (1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản, (2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc

BIÊN BẢN KHÔNG TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TÀI SẢN

     Mẫu số 11-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     ….., ngày ….. tháng …… năm………..

BIÊN BẢN KHÔNG TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TÀI SẢN

Hồi………giờ……….phút, ngày……..tháng…….. năm………, tại(1)…..

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……, gồm có:

1) Ông (Bà) ………………………………… chức vụ …………………………………

công tác tại ………………………………………………………. là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) ……………………………….. chức vụ ………………………………….

công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ………………………………..chức vụ……………………………………

công tác tại ………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ………………………………….chức vụ …………………………………

công tác tại ……………………………………………………..là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …………………………………..chức vụ ………………………………..

công tác tại ……………………………………………………. là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ án về (2)……………..

giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Bị đơn:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Đại diện Ủy ban nhân dân ……………….ông (bà)……………………………. chức vụ    

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)…………………………..-Thư ký Tòa án……..

Hội đồng định giá đã không tiến hành định giá được các tài sản sau đây:(3)

………………………………………………………………………………………………….

Lý do việc không tiến hành định giá được tài sản:(4)…………………………..

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:……………………

………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của đại diện Uỷ ban nhân dân xã nơi có tài sản định giá:………….

………………………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày và đã đọc lại cho

tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

   ĐƯƠNG SỰ  

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

((Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi cụ thể từng loại tài sản cần được định giá.

(4) Ghi cụ thể về các hành vi cản trở việc tiến hành định giá tài sản.

>>> Tải mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Liên kết tham khảo: