Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định

Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Kế toán tài khoản 4162 Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 4162.1      1. Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc2.1.1      2. Nguyên tắc kế […]

Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định
5 (100%) 1 vote

Kế toán tài khoản 416

Kiến thức của bạn:

  • Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 416

     1. Kế toán tài khoản 416 quỹ dự trữ bắt buộc

     Điều 12 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về việc kế toán tài khoản 416 như sau:

      Thứ nhất: Bổ sung TK 416 – “Quỹ dự trữ bắt buộc”: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

      Quỹ dự trữ bắt buộc được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

      Việc trích lập và sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc thực hiện theo quy định của chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

      Thứ hai: Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 416 – “Quỹ dự trữ bắt buộc”

      a) Bên Nợ:

      Số tiền quỹ dự trữ bắt buộc giảm do doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của chế độ tài chính.

      b) Bên Có:

      Số tiền quỹ dự trữ bắt buộc tăng do trích lập hàng năm.

      c) Số dư bên Có:

      Quỹ dự trữ bắt buộc hiện có cuối kỳ.

      Thứ ba: Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

      a) Cuối năm tài chính, xác định số quỹ dự trữ bắt buộc phải trích lập theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

      Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

      Có TK 416 – Quỹ dự trữ bắt buộc.

      b) Khi chi sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

      Nợ TK 416 – Quỹ dự trữ bắt buộc

      Có các TK liên quan.

Kế toán tài khoản 416

Kế toán tài khoản 416

     2. Nguyên tắc kế toán tách Quỹ

     Điều 9 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về nguyên tắc ké toán tách quỹ như sau:

     Thứ nhất: Các Tài khoản sử dụng khi lập báo cáo tách quỹ:

  • TK 337 – “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”;

  • TK 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”;

  • TK 515 – “Doanh thu hoạt động tài chính”;

     Các TK đầu tư:

  • TK 121- “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn”;

  • TK 128 – “Đầu tư ngắn hạn khác”;

  • TK 228 – “Đầu tư dài hạn khác”.

    Các TK liên quan đến tiền, thanh toán, phải thu, phải trả như TK 111, 112, 131, 138, 331, 338.

  • TK 352 – “Dự phòng phải trả”.

    Các TK chi phí như TK 635 – “Chi phí tài chính”; TK 624, 641, 642

    Các TK khác (nếu có).

    Thứ hai: Tất cả các tài khoản quy định tại khoản 1 Điều này doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải mở chi tiết và dùng mã số các quỹ để theo dõi chi tiết tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, phải thu, phải trả, kết quả kinh doanh của từng quỹ (quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm (bao gồm các quỹ: quỹ tham gia chia lãi; quỹ không tham gia chia lãi; quỹ liên kết chung; quỹ liên kết đơn vị; quỹ hưu trí tự nguyện)) để đảm bảo có đầy đủ số liệu phục vụ các báo cáo nghiệp vụ như: Báo cáo tách quỹ, chia lãi; báo cáo kết quả hoạt động của từng quỹ; báo cáo về dự phòng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị và cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về kế toán tài khoản 416, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.