• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Quy chế này được áp dụng đối với các

  • Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
  • Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT 

1. Hiệu lực của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

     Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/01/2011 và có hiệu lực từ ngày 15/3/2011. Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

2. Nội dung Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ- tin học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Thủ trưởng các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UB VHGDTTN-NĐ Quốc Hội (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ Pháp chế, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này được áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ (sau đây gọi là trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc gọi là trung tâm) và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Quy chế này không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học có đầu tư của nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của trung tâm ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

............................................................

>>> Tải Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

    Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178