Tải mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

Tải mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh....

MẪU VỀ VIỆC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ THANH TRA

  Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra được quy định tại mẫu 13:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………/QĐ-BHXH

………….., ngày…. tháng… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ……………………………………………………………………..1;

Căn cứ…………………………………………………………………….. 2;

Căn cứ…………………………………………………………………….. 3;

Xét đề nghị của………………………………………………………… 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với…………..5;

– Nội dung kiểm tra:…………………………………………………………………………………………………

– Thời gian kiểm tra là………ngày làm việc, kể từ ngày …./…./……

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ                          Trưởng đoàn;

2. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ                          Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ                          Thành viên;

…………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (Bà)………………..và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– ……………;
 Lưu: VT, …

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

    Hướng dẫn ghi mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

1 Văn bản làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định thanh tra (VD: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Quyết định ban hành quy định công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra của BHXH Việt Nam…).

2 Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra.

3 Chương trình kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo chương trình, kế hoạch).

4 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu, đề xuất kiểm tra hoặc căn cứ, lý do kiểm tra (nếu là kiểm tra đột xuất).

5 Tên cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra.

6 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc kiểm tra và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng của cuộc kiểm tra.

     Bạn có thể tải mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra tại:

     >>>>> Mẫu về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

     Để được tư vấn vấn chi tiết về kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo