Tải mẫu thông báo có quốc tịch nước ngoài

Tải mẫu thông báo có quốc tịch nước ngoài: lưu ý khi kê khai: Nếu ở trong nước thì gửi cho Sở Tư pháp của tỉnh/TP nơi cư trú; ở nước ngoài thì gửi cho ...

TẢI MẪU THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

Ảnh 4×6

(chụp chưa

quá 6 tháng)

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
Kính gửi (1)…………………………………………………………………..

Họ và tên (2)…………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh (3): …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký khai sinh (4):…………………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế (5):………………….. ………….. số:…………………………..

Cấp ngày, tháng, năm:…………………………… cơ quan cấp:……………………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi có quốc tịch (6): …………………… ……. từ ngày, tháng, năm:……………………………………………

Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ hợp lệ thay thế:………………….. ………….. số:………………………………

Cấp ngày, tháng, năm:…………………………… cơ quan cấp:……………………………………………………

 

Cách thức có quốc tịch nước ngoài (7):.…………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là công dân Việt Nam xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài như trên và xin cam kết việc đồng thời có quốc tịch nước ngoài của tôi không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi cũng xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên hoặc nguời được giám hộ hiện đang sinh sống cùng tôi có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Có quốc tịch nước nào, cách thức có quốc tịch nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

 

                     ……….., ngày …… tháng ….. năm………..

Giấy tờ kèm theo:                                                                          Người thông báo

-………………………………………………..                                             (ký và ghi rõ họ tên)

-………………………………………………..

– ………………………………………………..

-………………………………………………..

   >>> Tải mẫu thông báo đang có quốc tịch nước ngoài

Lưu ý khi kê khai thông báo có quốc tịch nước ngoài

(1) Nếu ở trong nước thì gửi cho Sở Tư pháp của tỉnh/TP nơi cư trú; ở nước ngoài thì gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước cư trú;

(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(3) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở ytế;

(4) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6) Ghi rõ quốc tịch nước nào;

(7) Ghi rõ việc có quốc tịch nước ngoài do được nhập, từ khi sinh ra hoặc lý do khác.

Liên kết tham khảo: