Tải mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Tải mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

     Mẫu số 16/QLGĐ ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

CHỦ TỊCH UBND(4) ………………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 41 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình số …../QĐ-(3) …….. ngày …../……./……….. của Chủ tịch UBND(4) …………………..

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..;

Theo đề nghị của(5): …………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc thi hành Quyết định số …./QĐ-UB ngày ……../ ……/………. của Chủ tịch UBND (4) ………………….. về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với:

Họ và tên: ……………………………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ……………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ……………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: …………………………………………………

Lý do chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (ghi rõ hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lý lịch nêu tại Điều 1 tới(5) ……………………… để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4.(6), (7) ………………………………………, Trưởng Công an(4) …………………………………. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– Hội đồng nhân dân;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

   >>> Tải mẫu quyết định về chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Hướng dẫn kê khai quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn;

(5) Cơ quan có thẩm quyền;

(6)(7) Gia đình, cơ quan, tổ chức, được phân công phối hợp, giám sát người chưa thành niên.

     Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về mẫu quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

 Liên kết ngoài tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)