Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ

Tải mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ: Ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ: …….............…Loại hồ sơ: …………………Họ tên người nộp hồ sơ (2): ……....

TẢI MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

     Thông tư 08/2010 TT-BTP ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; đối tượng sử dụng; hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch, trong đó có quy định cụ thể về mẫu tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau:

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ (1):

……………………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc  

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ: ……………………………………………………………….

Loại hồ sơ: ……………………………………………………………………………………….

Họ tên người nộp hồ sơ (2): ……………………………….…………………………………….

            Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………..…….….….…………………………….

            Số điện thoại: …………………………………………..…………………………………

Các giấy tờ đã nộp (3): …………………………………………………………………………..

…………………………………….…………………………………….………………………..

……………………………………….……………………………….…………………………..

………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………….…………………………..

 ………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………….……………………………

  Ngày dự kiến trả kết quả: ………………………………………………………………………..

 

                                                                                                       NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

    >>> Tải mẫu biên nhận hồ sơ

Hướng dẫn cách điền thông tin vào phiếu tiếp nhận hồ sơ

(1) Ghi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp;

(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(3) Ghi rõ loại giấy tờ gì.

Liên kết tham khảo: