Tải mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

Tải mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung: Căn cứ theo thông tư số 16/2013/TT - BTP Hướng dẫn một số biểu mẫu lý lịch tư pháp....

MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG

   Căn cứ theo thông tư số 16/2013/TT – BTP Hướng dẫn một số biểu mẫu lý lịch tư pháp, cụ thể mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung được quy định tại mẫu số 02:

 ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..

SỞ TƯ PHÁP

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                        ………,ngày…..tháng…..năm ………

 

PHIẾU CUNG CẤP

THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG

 

Kính gửi:………………………………..

    

      Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

   Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

   Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

 Sở Tư pháp ……………………………cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:

Mã số Lý lịch tư pháp1:………………………..

Họ và tên2………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……/……./………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên cha:……………………………………………………………………………………………………………….. ………….

Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………………………………….. …

Nội dung bổ sung thông tin3:

  1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:

NỘI DUNG BẢN ÁN

MÃ SỐ BẢN ÁN:………………………………..

Ngày tháng năm cập nhật

Người cập nhật

Số bản án

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm tuyên án

 

Tòa án đã tuyên bản án

 

Tội danh – Điều khoản của BLHS được áp dụng

 

Hình phạt chính

 

Hình phạt bổ sung (nếu có)

 

Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

 

Biện pháp tư pháp (nếu có)

 

Án phí

 

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

 

Ghi chú

 

2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bản thông báo của bản án số……………………ngày………….của Tòa án nhân dân……………… như sau 4:

Loại thông tin:

Ngày tháng năm cập nhật

Người cập nhật

Số văn bản

 

 

 

Ngày tháng năm ra văn bản

 

Cơ quan ban hành văn bản

 

Nội dung của văn bản

 

Ghi chú           

 

3. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định tuyên bố phá sản như sau:

Số quyết định

Ngày tháng năm cập nhật

Người cập nhật

Ngày tháng năm ra quyết định

 

 

 

Tòa án ra quyết định

 

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm

 

 

Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

 

Ghi chú

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

   (Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………..5

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

Mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

   Hướng dẫn viết mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

1 Ghi mã số Lý lịch tư pháp của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Chỉ cập nhật những nội dung bổ sung thông tin. Những nội dung không bổ sung thì không cập nhật trong Phiếu. 

4 Nội dung bổ sung ghi theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.

    Bạn có thể tải mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung tại:

    >>>>> Mẫu phiếu cung cấp về thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Án treo có được xin cấp phiếu lý lịch tư pháp?

     Tải mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

     Để được tư vấn chi tiết về Tải mẫu phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.