Tải mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Tải mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi: Hướng dẫn kê khai tờ khai: [1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi,

TẢI MẪU TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

  1. Ông:

Họ và tên: ……………………………………………………………… Ngày sinh: …………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND: ………………….. Nơi cấp: ……………………………Ngày cấp  …………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..                           Tình trạng hôn nhân[1]: ………………………………………………………………………………………………….

  1. Bà:

Họ và tên: ………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: ………………………….. Nơi cấp: ……………….. Ngày cấp  ……………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….                             Tình trạng hôn nhân[2]: …………………………………………………………………………………………………

  1. Hoàn cảnh gia đình[3]: ……………………………………………………………………………………………..
  2. Hoàn cảnh kinh tế:

– Nhà ở: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Mức thu nhập: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các tài sản khác:  ……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                               ……………, ngày…….. tháng……….năm…………..

                                                   Ông                                                                                  

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                  ………….., ngày……….. Tháng………… năm………

                                                                                      Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Xác minh của công chức tư pháp – hộ tịch[4]:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                             ……………, ngày……….. Tháng………… năm………

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

       Người xác minh                                                                   

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                      

 

                                                                ……………, ngày……….. Tháng………… năm………

    UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                         

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

     >>> Tải mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình

 tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

Hướng dẫn kê khai tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

[1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

[2] Khai như chú thích 1.

[3] Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

[4] Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Liên kết tham khảo: