Tải mẫu kế hoạch thẩm định dự án quan trọng quốc gia

Tải mẫu kế hoạch thẩm định dự án quan trọng quốc gia: I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 1. Nhiệm vụ thẩm định:Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu

TẢI MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

D ÁN [Tên dự án]

Hà Nội, ngày    tháng    năm

 

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Nhiệm vụ thẩm định:

Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] (sau đây gọi tắt là Dự án) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư i với dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư).

Hoặc: Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] (sau đây gọi tắt là Dự án) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư.

2. Nội dung thẩm định Dự án: Tùy theo loại nguồn vốn, hình thức đầu tư nội dung thẩm định phù hợp quy định tại Điều 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32 Nghị định này.

II. TỔ CHỨC THM ĐỊNH

1. Đề xuất thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, các Tổ giúp việc khác (nếu có).

(Xác định rõ thành phần, nội dung công việc cho Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, các Tổ giúp việc khác).

2. Đề xuất về thuê tư vấn thẩm tra (nếu có).

(Dự kiến các tư vấn thẩm tra, nhiệm vụ cụ thể của các tư vn thẩm tra)

III. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Chương trình làm việc của Hội đồng.

2. Kế hoạch thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành và các Tổ giúp việc khác (nếu có).

3. Kế hoạch lựa chọn tư vấn thẩm tra (nếu có).

IV. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

1. Địa điểm và phương tiện làm việc.

2. Chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án (có dự toán chtiết kèm theo).

3. Các điều kiện làm việc khác.

     >>> Tải mẫu kế hoạch để thẩm định

    Liên kết tham khảo: