Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 2020

Tải mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự: Kính gửi:(2) .......Địa chỉ:(3) .......Ngày …tháng ….năm….. , Tòa án nhân dân……

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

     Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

     Đoạn 2 khoản 1 Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

    Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là mẫu số 03-VDS được ban hành kètheo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thm phán Tòa án nhân dân ti cao.

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../GXN-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2) ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(3) ………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ……tháng …….năm…….. , Tòa án nhân dân…………………. nhận được đơn yêu cầu của(4)…………….. đề ngày…… tháng ……năm……… nộp trực tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương thức gửi trực tuyến, yêu cầu Tòa án giải quyết(5) …………………………………

Tòa án nhân dân………………………… sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;(6)

– Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

NGƯỜI NHẬN ĐƠN(7)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dn sử dụng mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

(1) Ghi tên Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người nộp đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày………….” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”; “tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu”).

(6) Trường hợp đơn yêu cầu gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì ghi địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người yêu cầu.

(7) Công chức thuộc bộ phận hành chính-tư pháp của Tòa án nhận đơn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo của Tòa án.

Bạn có thể tải chi tiết mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự theo đường link dưới đây:

>>> Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh