Tải mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (do Bộ trưởng Bộ công thương)

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (do Bộ trưởng Bộ công thương) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công thương

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (do Bộ trưởng Bộ công thương) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /GP- BCT

                                         …………., ngày…… tháng……. năm 20…

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………………………………………….(1);

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số…ngày … tháng .. năm .. của……….(2);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép…………………………………………………………………………………………………………………..(2)

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………….;

– Điện thoại…………………………………………………………., Fax…………………………………………………….,

3. Địa điểm sản xuất…………………………………………………………………………………………………………..;

– Điện thoại…………………………………………………………, Fax……………………………………………………;

4. Quyết định thành lập số:…. ngày……tháng…..năm….. của……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.…………..do ……………cấp ngày….. tháng….. năm……….

6. Sản lượng được phép sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước………………(3) triệu bao/năm.

7. Được phép sản xuất các loại sản phẩm thuốc lá sau:………………………….(4)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

……………………..(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…… tháng ….. năm……/.

 

 Nơi nhận:

– .. ……..(1);

– ………..(5);

– Lưu: VT, CNN

BỘ TRƯỞNG

(ký tên và đóng dấu)

mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trong nước của doanh nghiệp.

(4): Ghi các loại sản phẩm thuốc lá (ví dụ: thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn nội địa).

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

>>> Tải mẫu giấy phép về sản xuất sản phẩm thuốc lá

     Trên đây là mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: