Tải mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

UBND TỈNH, TP…

SỞ CÔNG THƯƠNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /CNĐĐK-SCT

                      …………., ngày…… tháng……. năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…..

Căn cứ ………..…………………………………………………………………………………………………..(1);

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá số……ngày … tháng …. năm …. của……………………………….…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

1. Chứng nhận…………………………………………………………………………………………………………..(2)

2. Địa chỉ trụ sở chính……………………………………………………………………………………………………,

Điện thoại………………………… Fax…………………………………..;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số………….do ……………cấp ngày…….tháng…….năm……..

4. Đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau:

– Trồng các loại cây thuốc lá: ……………………………………………………..(4)

– Diện tích trồng cây thuốc lá………………………………………………………(ha)

– Địa điểm trồng cây thuốc lá……………………………………………………………

Điều 2. Điều kiện trồng cây thuốc lá

………(2) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày….. tháng …. năm……./.

 

Nơi nhận:

– ……. (2);

– ……… (5);

– Lưu: VT, ….(3)

GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)

 

mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận.

(3): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy chứng nhận.

(4): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu…).

(5): Tên cơ quan liên quan.

>>> Tải mẫu Giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

     Trên đây là mẫu mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

     Liên kết tham khảo: