Tải mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không lương

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không lương:Kính gửi: ............. (Thủ trưởng đơn vị). Tên tôi là: ............Chức vụ, đơn vị công tác:.......

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP HOẶC NGHỈ KHÔNG LƯƠNG 

Để đi nước ngoài giải quyết việc riêng

(Sử dụng cho cán bộ, công chức từ cấp Trưởng phòng trở xuống)

Ban hành kèm theo Quyết định 1424/QĐ-BTC năm 2009. Quy định này áp dụng đối với việc cử hoặc chấp thuận cho công chức, viên chức của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thuộc cơ quan Bộ Tài chính đi công tác ở trong nước và ngoài nước hoặc nghỉ phép, nghỉ không lương để đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Quy định này không áp dụng đối với:

  • Việc cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo dài hạn ở nước ngoài (từ 3 tháng trở lên).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP (VÀ/HOẶC NGHỈ KHÔNG LƯƠNG)

Để đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Kính gửi: …………………. (Thủ trưởng đơn vị).

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo đơn vị xem xét, chấp thuận để tôi được nghỉ phép năm … (và/hoặc nghỉ không lương) để đi du lịch, thăm thân nhân,…[[1]] tại …, thời gian từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…, trong đó số ngày nghỉ không lương là … ngày[[2]].

Trong thời gian ở nước ngoài, tôi xin chấp hành đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam và nước sở tại.

Mọi chi phí do cá nhân tự lo.

Kính mong Lãnh đạo xem xét, giải quyết./.

Hà Nội, ngày … tháng … năm … 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Vụ … chấp thuận đề nghị của ông (bà) …,  chuyên viên (hoặc chuyên viên chính) (mã ngạch …, loại …), chức vụ … được nghỉ phép năm … (và/hoặc nghỉ không lương) tại …, thời gian … ngày, kể từ ngày …/…/… đến hết ngày…/…/…, trong đó số ngày nghỉ không lương là … ngày. Mọi chi phí do cá nhân tự lo./.

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

TL. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

   

 

Nơi nhận:
– Cá nhân;

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Vụ TCCB (để lưu hồ sơ cá nhân);
– Vụ Kế hoạch – Tài chính;
– Lưu: VT, đơn vị.

Bạn có thể tải mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không lương theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không lương

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không lương quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.