Tải mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

Tải mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-...

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC CHO DOANH NHÂN APEC

   Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Cụ thể mẫu đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC được quy định tại mẫu X05:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Ảnh 3×4 cm nền trắng, mới chụp, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp/cơ quan quản lý (2)

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC  (1)
APPLICATION FOR ABTC

 

1 – Họ và tên (viết chữ in hoa)……………………………………………. 2- Nam, nữ
Surname and given names of the Applicant (in capital letters)              Sex: Male/Female

3- Sinh ngày ………………tháng……… năm…….. tại ……………………………………….
Date of birth (Day/Month/Year)                                at

4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)……………….. đường phố ……………
Permanent resident address:              House number (Hamlet/village)     Road/Street

phường (xã, thị trấn)……………….. quận (huyện, thị xã)…………… tỉnh (thành phố) ………..
Ward (Commune/Town)                   District (Town)                            Province (city)

5- Hộ chiếu số …………….Loại ………..Cấp ngày…../..…/…………….. Giá trị đến ngày…. /…./……
Passport number               Type    Date of issue(Day/Month/Year) Date of expiry(Day/Month/Year)

Cơ quan cấp …………………………………………………………………………………………………………. 
Issuing authority

6- Số điện thoại …………………………..số fax ………………………..Địa chỉ e-mail…………… 
Phone number                                       Fax number                            E-mail

7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (3)…………………………………………..
Name, address and phone number of the Applicant’s Business/Organisation

…………………………………………………………………………………………………………….

8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (3)……………………………………………………………………..
Position or occupation

9- Ngành nghề kinh doanh …………………………………………………………………………….
Type of business

10- Thẻ ABTC được cấp lần gần nhất (nếu có) số……………….. Giá trị đến ngày …./…./…….
Issuance number of the granted ABTC card

11- Nội dung đề nghị cấp thẻ ABTC (4)……………………………………………………………
Specified Requests for ABTC Issuance/Renewal

12- Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (5)…………………………………….
To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel

…………………………………………………………………………………………………………….

trong đó ưu tiên (nếu có) (6)………………………………………………………………………………………. 
economies nominated as a priority

13- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số ………………. ngày …/…/…
Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority  Date (Day/Month/Year)

14- Nếu hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời gian cấp thẻ ABTC không ?
Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 days?

Không

Xin lùi đến ngày …………../…………./………….

No

Yes

Deadline (Day/Month/Year)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.
I will be fully responsible to the Law for all above statements.

 

Xác nhận

Làm tại …………………….. ngày …./ …../ ……

Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý người đề nghị cấp thẻ xác nhận lời khai trên là đúng

Done at                              Date (Day/Month/Year)

Authentication by

Head of the Applicant’s Business/organisation

Ngày (Date) … tháng (Month)… năm (Year)…

(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)

(Signature, full name, position and stamp of the Authenticator)

Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên (7)
Signature and full name of the Applicant

 

đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

Đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

    2. Hướng dẫn ghi mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

(1) Tờ khai này dùng trong trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC lần đầu hoặc cấp lại.

(2) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(3) Kê khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Riêng mục 7 cần khai rõ loại hình doanh nghiệp như: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, tập đoàn kinh tế hay doanh nghiệp tư nhân…

(4) Nội dung đề nghị ghi cụ thể: cấp thẻ lần đầu, cấp lại thẻ do hết giá trị sử dụng, do mất, do hư hỏng, do thay đổi số hộ chiếu hoặc lý do khác nếu có.

(5) Nếu đến tất cả các nền kinh tế thành viên thì ghi là “tất cả”, nếu chỉ đến một vài nền kinh tế thành viên thì ghi rõ tên của nền kinh tế thành viên đó.

(6) Ghi tối đa 5 nền kinh tế thành viên ưu tiên đến trước.

(7) Người đề nghị cấp thẻ ký trong khung và ghi rõ họ tên ở phía dưới, ngoài khung.

     Bạn có thể tải mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC tại:

     >>>>> Tờ khai cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC

     Trên đây là mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân APEC. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: