Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

   Thông tư 11/2016 TT-BCA quy định biểu mẫu thực hiện nghị quyết số 07/2016 NĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành mẫu đơn Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

     Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………

     Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….

     Tên thương nhân viết tắt ………………………………………………………………………………………

  Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………………..

    Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp:………………………………

    Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) …………….

     Số tài Khoản:……………………………….. tại Ngân hàng: ………………………………………………..

    Điện thoại:………………… Fax:………………… Email:………..Website: ……………………………….

    Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nếu có):

    Văn phòng đại diện số 1:

    Tên Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………………..

    Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: …………

    Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

    Điện thoại: ……………. Fax: ………………….. Email: …….. Website: (nếu có) ………………..

     Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………

     Văn phòng đại diện số …:

      …………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên)

     Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt động, bao gồm cả chấm dứt hoạt động theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP (nếu có):

    Văn phòng đại diện số …:

    Tên Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………………..

    Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: ………..

    Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………

    Thời Điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: ……………………..

    Văn phòng đại diện số …:

     …………………………………………………………….(khai báo tương tự như trên)

    Đề nghị cấp (cấp lại)1 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số … 2 như sau:

    Tên Văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………….

    Tên giao dịch bằng tiếng Anh: …………………………………………………………………………….

    Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………………….

  Địa Điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………………….

    Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực hiện)

    -………………………………………………………………………………………………………………..

    -………………………………………………………………………………………………………………..

     Thời hạn của Giấy phép thành lập: …………………………………………………………….

    Người đứng đầu Văn phòng đại diện3:

     Họ và tên:……………………………………………. Giới tính: ……………………………………………..

    Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………….

    Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: …………………………………………..

    Ngày cấp …/…/…. Nơi cấp: …………………………………………………………………………………

  Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt Nam): ……………………………………………………………………………………………

    Chúng tôi cam kết:

    1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

    2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

>>> Tải mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Hướng dẫn kê khai đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP).

2 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép trước đó.

3 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân.

 Liên kết tham khảo: