Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính trong bảo hiểm xã hội

Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính trong bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo...

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản vi phạm hành chính được quy định tại quyết định này như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về…………………………..1

Hôm nay, hồi…. giờ …. ngày ……/……/………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

CHÚNG TÔI GỒM:

1 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

2 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

3 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

Có sự chứng kiến của:

1 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

2 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

Với sự tham gia của:

1 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

2 ………………………………………………….. Chức vụ: ………………… Đơn vị: …………

Tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về………………………………………….1 đối với:

– Ông (Bà)/Tổ chức:…………………………………………………………………………………………….. 2

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):……………….. Số điện thoại: ………………………………… Số Fax: ………………………

– Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:……….. Do:……………..cấp ngày ……/……/………  Nơi cấp:……………………………..

Đại diện theo pháp luật của:…………………………………………………………………………………….

– Tài khoản số:……………….mở tại Ngân hàng…………………………………………………………….

biên bản về vi phạm hành chính

Biên bản về vi phạm hành chính

Nội dung vi phạm:

……….2 đã có hành vi…………3, vi phạm hành chính trong lĩnh vực…………theo quy định tại điểm……khoản………..Điều………của Nghị định số…………ngày ……/……/……… của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính……………………….

Tình tiết giảm nhẹ:………………………………………………………………………………………………….

Tình tiết tăng nặng:…………………………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của người làm chứng, người hoặc tổ chức bị thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào Điều … Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và đã yêu cầu Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính về…………………………………………………………………………………1.

Đề nghị người có thẩm quyền:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ, tài liệu bị niêm phong/tạm giữ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản gồm … trang được lập thành … bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN BỊ HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản vi phạm hành chính

1 Lĩnh vực vi phạm.

2 Tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

3 Mô tả hành vi vi phạm.

Bạn có thể tải mẫu biên bản vi phạm hành chính tại:

>>>>> Biên bản vi phạm về hành chính

     Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản vi phạm hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo