Tải mẫu biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ theo quy định

Tải mẫu biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ theo quy định: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành....

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HỒ SƠ TÀI LIỆU BỊ GIAM GIỮ

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ được quy định tại mẫu 08:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HỒ SƠ TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………………………. ngày ……/……/……… của …………………………. 1 về …………………………………………………………… 2;

Hôm nay, hồi …. giờ …. ngày ……/……/……… , tại: ………………………………………………….

CHÚNG TÔI GM:

Đại diện cơ quan tạm giữ hồ sơ, tài liệu:

1. ………………………………………………..Chức vụ: …………………Đơn vị: ……………

2. ………………………………………………..Chức vụ: …………………Đơn vị: ……………

Tiến hành trả lại hồ sơ, tài liệu bị tạm giữ cho:

Ông (Bà)/Tổ chức là chủ sở hữu hồ sơ, tài liệu: .…………………………………………………..

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):………….. Số điện thoại: ……………………………..Số Fax:…………………………….;

biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ

Biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ

– Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:……….. Do:…………….. Cấp ngày ……/……/………  Nơi cấp:…………………………..

Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ, Tài liệu trả lại bao gồm:

– Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chủng loại: ………………………………………………………………………………………………………….

– Số đăng ký (nếu có): …………………………………………………………………………………………….

– Tình trạng của hồ sơ, tài liệu: ………………………………………………………………………………..

Biên bản gồm ……trang được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

CHỦ SỞ HỮU HỒ SƠ, TÀI LIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ 

1 Người ra quyết định xử phạt.

2 Lĩnh vực vi phạm.

      Bạn có thể tải mẫu biên bản trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ tại:

      >>>>> Mẫu biên bản trả lại hồ sơ, tài liệu bị giam giữ

        Để được tư vấn vấn chi tiết về trả lại hồ sơ tài liệu bị giam giữ, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo