Tải mẫu biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu theo quy định

Tải mẫu biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu theo quy định: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm....

BIÊN BẢN TẠM GIỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu được quy định tại mẫu số 07:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN TẠM GIỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Hôm nay, hồi… giờ … ngày ……/……/………, tại: ……………………………………………………..

CHÚNG TÔI GM:

Đại diện cơ quan tạm giữ hồ sơ, tài liệu:

………………………………………………..Chức vụ: …………………Đơn vị: ……………

………………………………………………..Chức vụ: …………………Đơn vị: ……………

Ông (Bà)/Tổ chức là chủ sở hữu hồ sơ, tài liệu: .………………………………………………….

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):………….. Số điện thoại: ………………………………..Số Fax:………………….;

– Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (hoặc đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập) số:……….. Do:…………….. Cấp ngày ……/……/………  Nơi cấp:……………………………

Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………………………………………..

Biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu

Biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu

Có sự chứng kiến của:

1. ………………………………………….. Chức vụ: ………………….. Đơn vị:………………….

………………………………………….. Chức vụ: ………………….. Đơn vị:…………………..

Tiến hành lập Biên bản tạm giữ hồ sơ, tài liệu về ……………………….. bao gồm:

– Số lượng: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chủng loại: ………………………………………………………………………………………………………….

– Số đăng ký (nếu có): …………………………………………………………………………………………….

– Tình trạng của hồ sơ, tài liệu bị tạm giữ: …………………………………………………………………

Ngoài những hồ sơ, tài liệu nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản gồm …… trang được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau và giao cho đương sự 01 bản sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

CHỦ SỞ HỮU HỒ SƠ, TÀI LIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu

1 Lĩnh vực vi phạm.

    Bạn có thể tải mẫu biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu tại:

    >>>>> Biên bản về tạm giữ hồ sơ tài liệu

      Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản tạm giữ hồ sơ tài liệu, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo