Tải mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP

 

CƠ QUAN (1)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../BB-MNPTG

 

 

BIÊN BẢN

Mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

bị tạm giữ theo thủ tục hành chính*

Căn cứ (2)……………………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, hồi…. giờ …. phút, ngày …../……/……., tại (3)………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: …………………………..……… Chức vụ: …………………………………………………………

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………………….

2. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên: ………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………

b) Họ và tên: ………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………………

3. <Ông (bà)/tổ chức>có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ đã được niêm phong:

<Họ và tên>: ………………………………………Giới tính: …………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……./……../………………….. Quốc tịch: …………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………….. ..; ngày cấp:……/……../………….. ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………..

<Tên tổ chức>: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../………../……………….; nơi cấp: …………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật(4): …………………..Giới tính: ……………………………………..

Chức danh(5):…………………………………………………………………………………………………

4. Người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Họ và tên: ……………………………………………..Chức vụ: ………………………………………………  

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………………..  

Tiến hành mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày …../……/…….của(6)      ……………………………………………………………………… 

Tình trạng của niêm phong trước khi mở vẫn còn nguyên vẹn, không bị rách rời hoặc chắp vá.

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được mở niêm phong, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..  

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được mở niêm phong nói trên vẫn đầy đủ về số lượng, đúng chủng loại và vẫn giữ nguyên tình trạng như khi tiến hành niêm phong theo Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính số: …./BB-NPTG lập ngày …../……/…….

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …../……/……., gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(7)………………………………………………………………………..

là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, giao cho ông (bà) …………………….  

01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

 

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI NIÊM PHONG 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT,
PHƯƠNG TIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

mẫu biên bản mở niêm phong tang vật

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính:

* Mẫu này được sử dụng để mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi rõ các tài liệu được căn cứ như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;….

(3) Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính.

(7) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(8) Ghi họ và tên của người được giao trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

>>> Tải mẫu biên bản về việc mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính                 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.