Tải mẫu biên bản kiểm tra vết thương thực thể

Tải mẫu biên bản kiểm tra vết thương thực thể: Hôm nay, ngày....tháng....năm 20.... .tại ……, Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể…gồm có các ông (bà) sau

TẢI MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA VẾT THƯƠNG THỰC THỂ

Thông tư liên tịch 28/2013 TTLT-BLĐTBXH-BQP ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ quy định về biên bản kiểm tra vết thương thực thể như sau:

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA VẾT THƯƠNG THỰC THỂ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:      /…….

………, ngày    tháng    năm 20…

 

BIÊN BẢN

Kiểm tra vết thương thực thể

Hôm nay, ngày….tháng….năm 20…. .tại ………………, Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể…………gồm có các ông (bà) sau:

  1. Ông (bà)…………………. Chức vụ……….; Chủ tịch hội đồng
  2. Ông (bà)………………….Chức vụ……….;
  3. ………………………..
  4. 4. ………………………..

NỘI DUNG

Tiến hành kiểm tra vết thương thực thể đối với:

Ông (bà):………………………………………….. Sinh năm…………..

Nguyên quán: ………………………………………………………….

Trú quán: ………………………………………………………………..

Ngày tham gia cách mạng hoặc nhập ngũ:…………, xuất ngũ: ………., tái ngũ: ………., phục viên hoặc nghỉ hưu: ……………..

Kết quả kiểm tra:

  1. 1. Thời gian, địa điểm bị thương lần 1:

– Vết thương thứ nhất: ………..(*)……………………………………….

  1. Thời gian, địa điểm bị thương lần 2:

– Vết thương thứ hai:…………………………………………………………….

  1. …………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ ……..cùng ngày, các thành phần cùng ký tên./.

 

CÁC THÀNH VIÊN
, họ và tên, đóng dấu (nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu biên bản về kiểm tra vết thương thực thể

(*) Mô tả chi tiết hiện trạng vết thương, vị trí kích thước vết thương

Liên kết tham khảo: