Tải mẫu biên bản giao nhận việc chăm sóc thay thế

Tải mẫu biên bản giao nhận việc chăm sóc thay thế: Thực hiện Quyết định số ....../QĐ-UBND ngày.......tháng.......năm..... của Ủy ban nhân dân xã/phường .....

TẢI MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định về việc giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em)

Thực hiện Quyết định số ………………/QĐ-UBND ngày……….tháng……………năm……… của Ủy ban nhân dân xã/phường ………………………………………………………………………

Hôm nay, vào hồi …………….giờ ……………….phút, ngày …………..tháng ………..năm …………………… tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………………..

Chúng tôi gồm:

A. Bên giao trẻ em – Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường ………………………………….

1. Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

2. Ông/bà (người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã): ……………………………………………..

B. Bên nhận chăm sóc thay thế trẻ em:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …….tháng…….năm………………, nơi sinh: ……………………………………………..

Dân tộc : ……………………………, Quốc tịch:…………………………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………,ngày tháng năm cấp:…………………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Email (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây để chăm sóc thay thế:

Họ và tên (trẻ em được nhận chăm sóc thay thế): …………………………………………………

Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………… Quốc tịch: ………………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………

Thể trạng, sức khỏe hiện tại và đặc điểm nhận dạng:……………………………………………..

Chiều cao hiện tại: …………………………….. Cân nặng hiện tại: …………………………………

Biên bản này được làm thành 03 bản, 01 bản trao cho bên nhận, 02 bản lưu tại Ủy ban nhân dân xã/phường nơi cư trú của trẻ em.

 

Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ và tên)

     >>> Tải mẫu biên bản giao nhận chăm sóc thay thế

Liên kết tham khảo: