Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ

Tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng......

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ CUỘC THANH TRA ĐỂ LƯU TRỮ

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ tại mẫu 11/BB-TT

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN 
ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN 

BÀN GIAO HỒ SƠ CUỘC THANH TRA ĐỂ LƯU TRỮ

Vào hồi …………giờ…. ngày ……/……/……… , tại ………………………….1, chúng tôi gồm:

1. Đại diện…………………………………………………………………………………………………………2:

– Ông (bà)…………………………………………………………………chức vụ………………………………

– Ông (bà)…………………………………………………………………chức vụ………………………………

2. Đại diện ………………………………………………………………………………………………………..3:

– Ông (bà)…………………………………………………………………chức vụ………………………………

– Ông (bà)…………………………………………………………………chức vụ………………………………

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về……………………..4 cho ………………………….3 để lưu trữ theo quy định của pháp luật (có danh mục hồ sơ bàn giao kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi…..giờ…..ngày ……/……/………

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Đại diện bên giao 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên nhận 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ.

1 Địa điểm bàn giao hồ sơ.

2 Tên Đoàn thanh tra.

3 Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ.

4 Tên cuộc thanh tra.

bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ

Bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ

 

DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ
(Kèm theo Biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra ngày ……/……/……… )

STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú

 

Đại diện Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan, đơn vị lưu trữ
(Ký, ghi rõ họ tên)

    Bạn có thể tải mẫu biên bản bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ tại:

    >>>>> Biên bản bàn giao về hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ

     Để được tư vấn vấn chi tiết về bàn giao hồ sơ cuộc thanh tra để lưu trữ, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo