Tải mẫu biên bản áp giải theo quy định mới năm 2018

Tải mẫu biên bản áp giải theo quy định mới năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN ÁP GIẢI


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN ÁP GIẢI (1)……………………………………………………

         

Hồi ………. giờ …………   ngày…………… tháng ……………   năm ………………… tại ……………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………

thuộc Cơ quan(2) …………………………………………………………………………………………………

chủ trì tổ chức thi hành Quyết định áp giải(1) …………………………………………………………..

cùng với ông/bà: ………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  là người chứng kiến.

Thi hành Quyết định áp giải(1) ………………………………………………………………………………..

số: ……………………  ngày ………. tháng ……… năm……………………. của ……………………….

………………………………………………………………………………………………………… đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………. Giới tính:………………………..                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:……………………………………………… 

Quốc tịch: ……………………………..; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo:…………………         

Nghề nghiệp:  …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..                               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………………..   

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………..   

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Quyết định áp giải (1) …………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Quyết định áp giải (1) ………………………………………………………………………………………………….. và tiến hành áp giải.

Tình trạng sức khỏe của người bị áp giải: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………                         

Thái độ chấp hành của người bị áp giải:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của người bị áp giải: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Việc áp giải kết thúc vào hồi ………. giờ ………………… ngày…………tháng………….năm …………….

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị áp giải, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ ÁP GIẢI

 

NGƯỜI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN     

Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản áp giải theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản áp giải

Hướng dẫn kê khai biên bản áp giải

(1) Ghi rõ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo;
(2) Cơ quan Công an hoặc Quân đội nhân dân có thẩm quyền tổ chức thi hành

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản áp giải, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.