Tải mẫu báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Tải mẫu báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công: I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 1. Tình hình giải ngân các chương trình đầu tư công:

TẢI MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Mẫu số 15. Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh về tình hình giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S         /BC

……. ngày ….. tháng…. năm …….

 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

(Q/6 tháng/năm)

Kính gửi: …………………………………………………………

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tình hình giải ngân các chương trình đầu tư công:

– Tổng số chương trình đầu tư công trên địa bàn:

– Tổng số chương trình được giải ngân trong kỳ:

– Tổng số vốn giải ngân trong kỳ và tỷ lệ so với kế hoạch

+ Vốn Ngân sách trung ương:

+ Vốn Ngân sách địa phương:

+ Vốn ODA:

+ Vốn TPCP:

+ Vốn đầu tư công khác:

2. Tình hình giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công:

– Tổng số dự án đầu tư công trên địa bàn:

– Tổng số dự án đầu tư công được giải ngân trong kỳ:

– Tổng số vốn giải ngân trong kỳ và tỷ lệ so với kế hoạch

+ Vốn Ngân sách trung ương:

+ Vốn Ngân sách địa phương:

+ Vốn ODA:

+ Vốn TPCP:

+ Vốn đầu tư công khác:

3. Những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư (nếu có).

II. KIẾN NGHỊ:

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH…
(ký tên, đóng du)

Bạn có thể tải mẫu báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

     Liên kết tham khảo: