Tải mẫu báo cáo theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

Tải mẫu báo cáo theo dõi đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế: 1. Thông tin về trẻ em: - Họ và tên: ............- Ngày, tháng, năm sinh:....

TẢI MẪU BÁO CÁO THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN/CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

 Số……../BC

…………., ngày … … … tháng… ….. năm ……..

 

BÁO CÁO

Theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

1. Thông tin về trẻ em

– Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

– Giới tính:……………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ được nhận chăm sóc thay thế:……………………………………………………………….

– Nguyên nhân được chăm sóc thay thế:……………………………………………………………..

– Tình trạng gia đình trước đây của trẻ em:……………………………………………………………

2. Tình trạng trẻ em

– Sức khỏe thể chất: ……………………………………………………………………………………….

– Sức khoẻ tâm thần:……………………………………………………………………………………….

– Học tập:……………………………………………………………………………………………………..

– Quan hệ giao tiếp với các thành viên trong gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc người chăm sóc, bạn bè trong cơ sở trợ giúp xã hội: …………………………………………………………………………………………………..

– Điều kiện chăm sóc (gồm: ăn, ở, mặc, đi lại, khám/chữa bệnh):………………………………

– Thông tin khác về trẻ em:………………………………………………………………………………..

3. Đánh giá

– Tình trạng được chăm sóc của trẻ em:    Tốt □    Trung bình □     Kém □

– Tình trạng trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, tổn hại: Cao □     Trung bình □     Thấp □     Không có □

– Những dịch vụ cần cung cấp cho trẻ em:

– Hình thức chăm sóc thay thế hiện nay:     Phù hợp □       Không phù hợp □

– Kiến nghị (nếu có):

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân/
Cơ sở trợ giúp xã hội

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

     >>> Tải mẫu  báo cáo theo dõi đánh giá trẻ em được chăm sóc thay thế

Liên kết tham khảo: