Mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Tham khảo bài viết để tải mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả và cập nhật các mẫu văn bản nhanh nhất - chính xác nhất

MẪU QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BỔ SUNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——–

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ————–

Số:      /QĐ-KPHQ

                                   …, ngày……tháng……… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm số ……./……….. do……………… lập ngày….. tháng…. năm ……;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……./……… ngày …./……/….. của ……………….;

Tôi………………….Chức vụ:…………………. Đơn vị:…………………

mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng bổ sung đối với ông  (bà)/tổ chức………………………..……………biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:……………………………………………………………………………..…

Thời hạn thực hiện:……………………………………kể từ ngày nhận

được Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này là một phần bổ sung của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/…….. ngày……/……./……. của…………………….

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng…….năm……..

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức……………………………………….để thi hành.

Ông (bà)/tổ chức…………………………….phải chấp hành quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức………………………có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. …………………………………để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

                               NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

                    (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

>>> Tải mẫu quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Liên kết ngoài tham khảo: