Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD)

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư và mẫu bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

PHỤ LỤC SỐ 03

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ (CÔNG NHẬN LẠI HẠNG, CÔNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH HẠNG NHÀ CHUNG CƯ)
(Ban hành kèm theo Thông tư s 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh (thành phố) …………………..

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

(Tên tổ chức, cá nhân)…… đề nghị Sở Xây dựng xem xét, quyết định công nhận hạng nhà chung cư (hoặc công nhận lại, điều chỉnh hạng nhà chung cư) với các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ………………………………………………………………………

2. Địa chỉ, số điện thoại, fax: ……………………………………………………………………………

3. Tên nhà chung cư đề nghị công nhận hạng: …………………………………………………….

4. Địa chỉ nhà chung cư: …………………………………………………………………………………

5. Hạng nhà chung cư đề nghị công nhận (A, B, C): ……………………………………………..

6. Kèm theo văn bản đề nghị này có các hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD bao gồm:

a) ……………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………………………………………….

d) ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

     Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ các quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan sau khi được công nhận./.

 

 

…….., ngày ….. tháng …. năm …..
Đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì phải ghi thêm chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

PHỤ LỤC SỐ 04

MẪU BẢN TỰ KÊ KHAI, ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên nhà chung cư: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà chung cư: …………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………….; Fax: …………………………..; Email: ……………………….

B. BẢNG TỰ KÊ KHAI, ĐÁNH GIÁ

Hạng nhà chung cư tự đánh giá, đề xuất công nhận: Hạng …….

STT

Tiêu chí đánh giá (nêu đủ 20 tiêu chí đánh giá tương ứng với hạng nhà chung cư đề xuất công nhận – quy định tại phụ lục số 01 hoặc phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này)

Kết quả tự đánh giá

Đt

Không đạt

1

Vị trí

 

 

 

2

Dân số theo thiết kế

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Người kê khai đánh giá nhà chung cư đạt hay không đạt các tiêu chí thì đánh dấu X vào phần tương ứng.

 

 

………, ngày ……, tháng ……, năm ………
Đại diện tổ chức, cá nhân kê khai, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì phải ghi thêm chức danh và đóng dấu)

>> Mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

      Để được tư vấn chi tiết về nội dung mẫu đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.