• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công chứng 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015

  • Tải nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng
  • Nghị định 29/2015/NĐ-CP
  • Pháp luật công chứng
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Hiệu lực của Nghị định 29/2015/NĐ-CP

     Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.

     Đến nay Nghị định này vẫn còn hiệu lực thi hành và chưa được thay thế bởi văn bản nào khác.

2. Nội dung Nghị định 29/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
-------
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------
Số: 29/2015/NĐ-CP                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2015


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

     Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

    Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

     Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

     Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

     Điều 2. Đối tượng áp dụng

     Nghị định này áp dụng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, người yêu cầu công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

     Chương II

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

     Mục 1. CHUYỂN ĐỔI PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

     Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển đổi Phòng công chứng

      1. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng.

     2. Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và công chứng viên, viên chức, người lao động làm việc tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

     3. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của Luật Công chứng, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tiếp tục duy trì, kế thừa hoạt động của Phòng công chứng được chuyển đổi.

     4. Thực hiện theo lộ trình, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Điều 4. Nguyên tắc chuyển đổi Phòng công chứng

     1. Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng công chứng đó.

     2. Bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động sau khi Phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

     3. Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải ký hợp đồng lao động với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng đó, trừ trường hợp những người này không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng. Nội dung, thời hạn, điều kiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

     4. Bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước đang do Phòng công chứng quản lý, sử dụng được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bị thất thoát trong quá trình chuyển đổi.

……………………………………………………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết Nghị định 29/2015/NĐ-CP tại:

    >>> Tải Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật công chứng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178